Deze privacy verklaring geldt voor Stichting Anour Madrasati.
Bezoekadres:
Meijhorst 2474
6537 GR Nijmegen
Contactgegevens:
Telefoon: 06-38548768
Email: info@anourmadrasati.nl

Stichting Anour Madrasati (StAM) vindt uw privacy belangrijk en wil daarom goed met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom vertellen we graag hoe we dit doen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Als stichting hebben wij gegevens (waaronder persoonsgegevens) van u nodig voor de volgende doelen:

 • om u in te schrijven als lid.
 • om u als vrijwilliger in te schrijven.
 • om uw kind(eren) voor onze activiteiten in te schrijven.
 • om u te verzoeken voor donaties en die te registeren.
 • schriftelijk (ook via e-mail) of mondeling met u te kunnen communiceren over administratieve zaken zoals uitnodigingen voor algemene vergaderingen, uitnodigingen voor activiteiten en over u of uw kinderen.

In de wet over gegevensbescherming staan zogenaamde grondslagen waar wij onze verwerking op kunnen baseren. Wij baseren onze verwerking op de volgende grondslagen:

 • Uitvoeren van de overeenkomst: U of uw kinderen wilt/willen graag meedoen aan onze activiteiten. Daarvoor moeten we bepaalde gegevens verwerken zoals naam en contactgegevens.
 • Toestemming: Sommige informatie maakt het voor ons makkelijker of helpt ons om een veilige omgeving te maken voor alle deelnemers en vrijwilligers, denk bijvoorbeeld aan bijzonderheden.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Anour Madrasati verwerkt persoonsgegevens over u doordat:

 • u of uw kind(eren) deelnemen aan de activiteiten van Stichting Anour Madrasati
 • u een lid bent van Stichting Anour Madrasati
 • u een vrijwilliger bent van Stichting Anour Madrasati
 • u onze website bezoekt
 • u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Functie (voor vrijwilligers)
 • Of iemand een EHBO-diploma heeft of welk beroep (voor vrijwilligers)
 • Rekeningnummer
 • Foto’s / video’s
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type


Wat doen we met uw gegevens?

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, gaan we zorgvuldig met uw gegevens om:

 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen;
 • We laten u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen;
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is;
 • We gaan natuurlijk vertrouwelijk om met uw gegevens.


Regels waar we ons aan houden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende situaties:

 • We hebben uw gegevens nodig om een overeenkomst uit te voeren;
 • We moeten uw gegevens gebruiken omdat de wet ons daartoe verplicht;
 • We hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken;
 • We moeten de gegevens gebruiken om vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen;
 • We mogen de gegevens gebruiken omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die wij van u zelf gekregen hebben:

 • Contactgegevens. Dit zijn de gegevens die wij gebruiken om met u te kunnen communiceren;
 • Medische gegevens. Dit zijn de gegevens van uw kind(eren) die wij nodig hebben om te kunnen handelen in noodgevallen.


Aan wie geven wij uw gegevens door?

Stichting Anour Madrasati geeft uw gegevens niet aan derden door zonder noodzaak en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven uw gegevens alleen door uitsluitend aan de bestuursleden van de stichting en aan de vrijwilligers die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Medische gegevens worden alleen gebruikt in noodgevallen indien uw kind onwel wordt.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Stichting Anour Madrasati zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als we uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben, dan verwijderen wij ze, behalve als wij deze gegevens langer moeten bewaren vanuit de wet.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Anour Madrasati en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anourmadrasati.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Anour Madrasati zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Stichting Anour Madrasati wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging

Stichting Anour Madrasati neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anourmadrasati.nl.


Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van gegevens door Stichting Anour Madrasati dan kunt u mailen naar info@anourmadrasati.nl.